Gå till innehåll

PRA

PRA står för progressiv retinal atrofi, och är en ärftlig ögonsjukdom som förekommer i olika varianter hos många raser. Sjukdomen debuterar oftast hos vuxna djur även om åldern varierar stort, och innebär att näthinnans celler bryts ner. Symtomten förvärras över tid och leder till blindhet. Hos lapsk vallhund förekommer minst två varianter av PRA, och de är båda autosomalt recessiva vilket innebär att båda föräldrarna måste bära på sjukdomsanlaget för att en individ ska drabbas.

Det finns idag DNA-test för båda varianterna av PRA som förekommer hos lapsk vallhund, och rekommendationen är att åtminstone ett avelsdjur i en kombination har känd status och är fri från anlag för PRA.
En individ kan ha känd status genom att själv vara DNA-testad, eller genom att vara hereditärt fri, det vill säga fri genom arv. Nytt sedan våren 2021 är att de DNA-testade individerna inte får finnas mer än 3 generationer bak för att en individ ska räknas som hereditärt fri, därefter måste de testas om.
En individ som DNA-testas som bärare kommer själv inte drabbas av sjukdomen och kan fortfarande användas i avel, men endast i kombination med en individ som är fri från anlaget.
En individ som DNA-testas som affekterad har eller kommer få symtom och den individen får inte användas i avel.

Prcd-PRA har varit känt en längre tid i rasen, och en stor andel av rasen har idag känd status antingen genom att de själva DNA-testats eller att föräldrarna har känd DNA-status. Prcd-PRA registreras centralt hos SKK, under förutsättning att man vid provtagning medtagit SKK:s DNA-remiss och skickar provet till ett av SKK godkänt laboratorie. Här finns information från SKK gällande prcd-PRA.

IFT122-PRA är den andra genmutationen som orsakar PRA hos vår ras, och denna genmutation har identifierats av en forskargrupp i Finland våren 2021. Hittills är det endast ett lab som DNA-testar för denna PRA-variant, och det är Laboklin. SKK har våren 2022 beviljat vår ansökan om central registrering, vilket innebär att även dessa resultat ska skickas in till SKK och registreras centralt, dvs syns i deras databaser (SKK Hunddata och SKK Avelsdata). Här finns mer information från SKK gällande IFT122-PRA.

Det är mycket viktigt att följa SKK:s regelverk vid DNA-test och provtagning, vilket bland annat innebär att prov (svabb eller blod) måste tas av veterinär och SKK:s DNA-remiss måste fyllas i på plats och signeras av veterinär, samt att provet måste skickas till ett av SKK godkänt lab. Här finns mer information kring DNA-tester.

Då vår rekommendation är att gentesta för båda varianterna är det Laboklin som är det aktuella laboratoriet: https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/

Här finns en LATHUND till hjälp vid beställning av DNA-test!

Det finns några företag som erbjuder test avseende prcd-PRA som del i en större panel med många DNA-tester. Vissa av dessa accepteras för central registrering, men SKK:s avelskommitté avråder från den typen av paneltester utan rekommenderar att man endast endast testar hunden för den eller de mutationer som är av relevans och intresse i rasen. Se mer om SKK:s generella DNA-policy här.

Observera att SKK inte accepterar e-postsvar från laboratoriet som underlag för central registrering. E-post med bilaga i form av pdf-fil samt inscannad DNA-remiss fungerar dock bra.

Hur gör man? - En mycket informativ sida hos SKK som tillsammans med frågesidan svarar på de flesta funderingar. Är du fortfarande osäker på hur du ska gå tillväga vad gäller DNA-tester? Hör av dig till oss i avelskommittén: ak@srlv.se