Gå till innehåll

Avelsrekommendationer

Avelsrekommendationer lapsk vallhund

 

Grundförutsättningarna för avel är att SKK:s grundregler följs.  I dessa grundregler inbegrips att hundar som visar överdriven aggression, rädsla eller skygghet inte är lämpliga att användas i avel.
Det finns i dagsläget inga krav för registrering av lapsk vallhund utöver grundreglerna. Rasklubben har dock arbetat fram nedanstående rekommendationer, som vi önskar att uppfödare tar i beaktande i avel.

 • Hund/tik bör vara minst 36 månader gammal vid avelsdebut.
 • Föräldradjuren bör vara HD-röntgade med resultat A eller B.
  Undantag: Symtomfri hund över 8 år behöver ej vara röntgad.
 • Föräldradjuren bör vara ED/AD-röntgade med resultat UA/0.
  Undantag: Symtomfri hund över 8 år behöver ej vara röntgad.
 • Ögonlysning bör vara genomfört på båda föräldradjuren. Ögonlysningen bör vara maximalt 12 månader gammal vid parning. Minst ett av föräldradjuren bör vara ögonlyst UA.
  PHTVL/PHPV grad 1, lindrig till måttlig PPM iris-iris, lindrig retinal dysplasi (RD)/näthinneveck, multifokal retinal dysplasi (MRD), främre y-sömskatarakt kan kombineras med hund som är ögonlyst UA. Katarakt och retinopati som anges vara ej ärftliga kan kombineras med hund som är ögonlyst UA.
 • Minst ett av föräldradjuren bör ha prcd-PRA resultat A (gentestad fri) eller a (fri genom arv).
 • Minst ett av föräldradjuren bör ha IFT122-PRA resultat A (gentestad fri) eller a (fri genom arv).
 • Inavelsgraden för kombinationen bör ligga under 2,5 % på 5 generationer *
 • Enskild hund bör under sin livstid inte producera mer än tre kullar eller ca 18 valpar i Sverige**
 • Varje avelskombination bör vara unik, det vill säga inte tidigare gjord. Till tidigare gjord kombination räknas även kullsyskon som kombineras med samma individ.
 • Föräldradjuren bör ha känd mental status (genomfört MH eller BPH) med för rasen önskvärda reaktioner, se MH-sidan respektive BPH-sidan.
  Undantag: kan göras för arbetande renvallande hundar.
 • Föräldradjuren bör vara exteriört rastypiska, det vill säga ha en exteriör som motsvarar lägst sufficient på utställning.

Observera att ovanstående punkter är rekommendationer och inte krav. För att bredda avelsbasen i rasen och inte stänga ute värdefulla avelsdjur kan det vara motiverat att använda hundar som inte uppfyller samtliga punkter. Detta gäller exempelvis vid användning av en utländsk hund eller en arbetande renvallande hund.

* Som genomsnittlig nivå i en ras eftersträvas en inavelsnivå över fem generationer understigande 2,5 procent. Det möjliggör en effektivpopulationsstorlek på 100 individer. Vid denna nivå anser man att inavelns negativa verkningar inte påverkar populationen i en sådan omfattning att dess framtid väsentligen äventyras. För praktiskt avelsarbete med våra hundraser är det önskvärt med en långsiktig strävan att nå en nivå av 200 individer.

** För att uppfylla möjligheten till 100 individer i effektiv populationsstorlek får ingen enskild hund under sin levnad producera fler valpar än 25 procent av den genomsnittliga nyregistreringen per år de senaste åren. Observera att ovan nämnda siffra ska ses som en absolut övre gräns för en enskild individs valpproduktion. Ett riktmärke för far- och morföräldrar vad gällerantal barnbarn är det dubbla, dvs 36 st.