Gå till innehåll

Mentalitet

En lapsk vallhund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra.

Kanske ett 40-tal lapska vallhundar arbetar med renskötsel, de flesta övriga tränas och tävlas i olika hundsporter.  Oavsett vad hunden används till, så måste de allra flesta hundar fungera som sällskaps- och familjehundar i första hand.

Vi vill trivas och ha en bra vardag ihop. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut. Vi vill gärna att våra hundar ska vara friska, duktiga och vackra – men lika viktigt är att de har en bra mentalitet. Som hundägare får du vara beredd att anpassa ditt liv efter din hunds mentalitet och personlighet. En nervös och skygg hund behöver ett annat stöd av dig än en hund med stort självförtroende.

Oönskade beteenden kan vara svårt att definiera, eftersom det som är oönskat för en hundägare kan vara önskvärt hos en annan.

En del oönskade beteenden kan orsakas av att hunden inte får sina behov tillgodosedda, eller att du som hundägare är inkonsekvent och försvårar för din hund. Tänk noga igenom er livssituation innan du dömer din hund.

Även fysiska problem och sjukdomar kan ta sig uttryck i hundens beteende. Ett oönskat beteende som uppkommer plötsligt, orsakas ofta av fysiska åkommor.

Upplever du att din hund har ett problembeteende så är vårt råd att söka hjälp hos certifierad hundpsykolog och veterinär. Att fråga träningskompisar och andra bekanta kan ibland ge dig fungerande hjälp, och ibland vara helt felaktig vägledning. Graden av problem kan avgöra vilken hjälp du tar.

Uppfödarnas val av avelsdjur påverkar utvecklingen av rasens temperament och mentala egenskaper.

Av den anledningen är det önskvärt, att alla lapska vallhundsägare har för avsikt att mentalbeskriva sin hund vid lämplig ålder, mellan ca 12-18 månader.

Eftersom det är svårt att bedöma sin hunds avelsvärde vid den åldern så är det bra att göra beskrivning och sen låta beskrivningens resultat avgöra lämpligheten när hunden uppnått vuxen ålder.

Ju fler lapska vallhundar som mentalbeskrivs, desto fler välgrundande beslut kan uppfödare göra för framtida avel och vi får en ärlig bild av hur rasens mentalitet ser ut och om den förändras över tid.

Det finns möjlighet för uppfödare att arrangerar mentalbeskrivning för hela sin valpkull. Det ger även uppfödaren hjälp att utvärdera sitt avelsarbete.

De verktyg som finns för att pröva hundars mentalitet är följande:

  • Mentalbeskrivning Hund (MH), som används främst för bruksraser (raser som Svenska Brukshundklubben, SBK, har avelsansvar för), men som är tillgänglig för alla SKK-registrerade hundar.
  • Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH), den mentalbeskrivning Svenska Kennelklubben (SKK) har utvecklat. Bitvis liknar det ett MH i utförande, men är utformat för att passa samtliga raser. SKK ser gärna att vi prioriterar BPH som mentalbeskrivning för vår ras.

För att delta på bruksprov måste hunden, om den är över 18 månader, ha en genomförd mentalbeskrivning, det vill säga ha gjort ett MH eller ett BPH. Övriga tävlingsgrenar ställer inte sådana krav. Resultat från både BPH- och MH-beskrivningar både på ras- och individnivå, redovisas i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.

  • Utöver ovan nämnda beskrivningar finns det för bruksraserna också ett mentaltest (MT), som tillsammans med en godkänd exteriörbeskrivning ger titeln KORAD. Vår ras får delta på MT i mån av plats.
  • För uppfödare finns det också möjlighet att genomföra en Mentalbeskrivning Valp (MV) på sin valpkull, vid 7-8 veckors ålder.

Målsättning och rekommendationer

Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund vill betona mentalbeskrivningens värde som avelsverktyg och önskar att andelen hundar som mentalbeskrivs ökar för att få en bättre bild av vår ras mentalitet samt kunna ta väl grundade beslut i framtida avel. Vår rekommendation är att samtliga hundar som används i avel är mentalbeskrivna, och att hänsyn tas till mentalbeskrivningens resultat vid val av partner. Man bör i största möjliga mån undvika kombinationer där båda föräldrarna visat på samma brister.

SRLV rekommenderar att avelsdjur vid mentalbeskrivning inte visar på sociala rädslor, alltför hög aktivitet som med stor sannolikhet handlar om stress, och att de kan hantera skrämmande och/eller överraskande händelser på ett rationellt sätt, utan kvarstående rädslor eller stora aggressionsreaktioner. Vidare ska inte skotträdda hundar användas i avel.