Gå till innehåll

BPH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund är Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning och får liksom MH göras från 12 månaders ålder. Löptik får delta på BPH, men startar sist på dagen. Det finns BPH-banor som är på inhägnat område, och det är tillåtet att ha lina på hunden under beskrivningen. BPH anordnas runt om i landet vid såväl lokala kennelklubbar, brukshundklubbar samt andra aktörer. Lista på BPH-arrangörer finns på SKK:s hemsida och anmälan sker direkt till arrangören.

BPH består av åtta moment där man tittar på hundens socialitet, leklust, matintresse, samt ser hur hunden reagerar vid plötsliga och kanske skrämmande händelser och ljud. Man tittar också hur hunden hanterar en främmande människa som på avstånd beter sig lite avvikande samt hur hunden hanterar att gå på ett nytt underlag. Beskrivningen avslutas med två skott, ett när hund och förare är i rörelse, ett under passivitet. Att utföra BPH med skott är valfritt, men SRLV anser att det är av stor vikt för rasens utvärdering att hunden genomför detta moment.

För att läsa mer om hur BPH går till, regelverk samt beskrivning av de olika momenten, se SKK:s hemsida.

När 200 hundar inom vår ras har genomfört BPH kommer SRLV genom SKK att få en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart för rasklubbens arbete kring mentalitet. Nedan följer en sammanfattning av de hittills beskrivna lapska vallhundarna (56 st).

Vissa kolumner är markerade med avvikande färg, detta för att påvisa reaktioner vi inte önskar hos rasen. Det är för få beskrivna hundar för att kunna dra alltför stora slutsatser av resultaten hittills, men grundförutsättningen är att vi önskar socialt trygga, miljöstarka hundar som inte reagerar med stor aggression och som kan överkomma skrämmande upplevelser.

Förklaring av sammanfattningen:

En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alls egenskapen medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskapen.

Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.

Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.

Glad i främmande människor
Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.

Lekfull
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.

Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.

Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.

Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.

Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

Sammanfattning BPH (LV 56 st)

Kolumner markerade med avvikande färg är reaktioner vi inte önskar hos rasen.
Fetmarkerad text är den reaktion som är mest representerad hos hittills beskrivna lapska vallhundar.

Moment 0 1 2 3 4
1. Främmande person Glad 5,4% 33,9% 53,6% 7,1% 0,0%
  Trygg 1,8% 8,9% 12,5% 32,1% 44,6%
2. Föremålslek Energisk 1,8% 7,1% 37,5% 51,8% 1,8%
  Lekfull 5,4% 21,4% 48,2% 21,4% 3,6%
3. Matintresse Energisk 0,0% 12,5% 46,4% 37,5% 3,6%
4. Överraskning Nyfiken 10,7% 19,6% 35,7% 21,4% 12,5%
  Arg 41,1% 33,9% 17,9% 7,1% 0,0%
  Trygg 5,4% 12,5% 32,1% 28,6% 21,4%
5. Skrammel Nyfiken 5,4% 26,8% 30,4% 14,3% 23,2%
  Trygg 7,1% 1,8% 14,3% 32,1% 44,6%
6. Närmande person Glad 7,5% 43,4% 39,6% 9,4% 0,0%
  Arg 62,3% 17,0% 13,2% 7,5% 0,0%
  Trygg 0,0% 3,8% 20,8% 30,2% 45,3%
7. Underlag Trygg 1,9% 1,9% 7,5% 17,0% 71,7%
8. Skott Trygg 0,0% 2,0% 4,0% 10,0% 84,0%
Över alla moment Energisk 0,0% 8,0% 58,0% 32,0% 2,0%
  Positiv 1,8% 9,1% 30,9% 49,1% 9,1%
  Ljudlig 43,6% 18,2% 5,5% 18,2% 14,5%
  Arg 96,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0%

MENTALTEST, MT

Mentaltest arrangeras av Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar samt rasklubbar. Svenska Schnauzer- och Pincherklubben har ett avtal med SBK att genomföra MT för sina egna raser. I mån av plats kan lapsk vallhund delta på MT.

För att göra MT måste hunden vara 18-48 månader samt ha ett genomfört MH eller BPH med kryss i alla rutor, minst 6 veckor innan MT. MT anordnas runt om i landet vid de flesta brukshundklubbar, från vår till höst. Anmälan sker genom SBKTävling.

MT består liksom MH av ett antal moment där man tittar på hundens socialitet, leklust, nyfikenhet, rädsla, avreaktion och aggression, men också handlingsförmåga, anpassningsförmåga och koncentration. Bedömningen består av två delar, där hunden i vardera del måste uppnå en viss poäng för att få ett godkänt resultat. Första delen handlar om samarbete och leklust, såväl med förare som annan person, såväl nära som på avstånd från föraren. Den andra delen är en subjektiv bedömning där hundens agerande i de olika momenten översätts till egenskaper, istället för att enbart se till hur hunden reagerar på varje enskilt moment. Maxpoäng är 600, godkänt är 300 varav första delen måste uppgå till minst 50 poäng.

För att läsa mer om hur MT går till, regelverk samt beskrivning av de olika momenten, se SBK:s hemsida.

Endast en lapsk vallhund har genomfört det MT som har varit gällande sedan 2007 – med godkänt resultat. Åtta lapska vallhundar har genomfört det MT som gällde före 2007, varav 3 blev godkända.

Mentalbeskrivning Valp, MV

För uppfödare finns det möjlighet göra en inofficiell Mentalbeskrivning Valp (MV) på sin valpkull vid 7-8 veckors ålder. Syftet med MV är att på sikt få ett material/underlag som kan utvärderas och vara ett komplement till MH/BPH och MT. Valpbeskrivningen är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning.

MV är en beskrivning av valpens beteenden i sammanlagt 11 olika delar som handlar om intresse för främmande människor, social lek, föremålslek/föremålsintresse, social trygghet och rädsla samt valpens handlingsförmåga att forcera hinder och nytt underlag för att komma till uppfödaren. Protokoll förs där olika beteenden beskrivs i en intensitetsskala från 1 – 5 där ett står för låg intensitet och fem står för hög intensitet.

Anvisningar samt kontaktuppgifter till valpbeskrivare finns på SBK:s hemsida.